soberanismo.net  

www.euskoalkartasuna.org

[inicio / hasiera]

Galdeketa hau guztiz konfidentziala da eta bere helburu bakarra, orokorrean Euskal Herriko eraikuntza nazionalaren prozesuari buruz eta Eusko Alkartasunak prozesu honetan jokatu behar edo ahal duen paperari buruz zure iritzia ezagutzea.

Lasaitasun osoz bete eta gogoratu guretzat zure iritzia oso garrantzitsua dela.

Este cuestionario es absolutamente confidencial, y su único objetivo es conocer tu opinión sobre el proceso de construcción nacional de Euskal Herria en general y sobre el papel que Eusko Alkartasuna puede o debe jugar en este proceso.

Rellénalo con toda tranquilidad y recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante.

 

EUSKAL HERRIKO ERAIKUNTZA NAZIONALAREN PROZESUARI HELDU BEHAR DIOGU:

DEBEMOS ABORDAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL DE EUSKAL HERRIA:

 

Prozesu autonomistaren porrotaren ondorioz

Como consecuencia del fracaso del proceso autonomista

Gure geroaren jabeak izan ahal izateko

Para permitirnos ser dueños de nuestro destino

Gizarte-egitasmo hiritarra gauzatzeko

Para realizar un proyecto de sociedad cívico

 

ERAIKUNTZA NAZIONALAREN PROZESUA BULTZATZEAN, ZEIN TERMINOLOGIA ERABILI BEHAR DUGU:

A LA HORA DE IMPULSAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL, ¿QUÉ TERMINOLOGIA DEBEMOS EMPLEAR:

 

Herria eraiki

Hacer País

Subiranotasuna gauzatu

Hacer realidad la soberanía

Federalismoa bultzatu

Impulsar el federalismo

Independentzia lortu

Lograr la independencia

 

ZEIN KONTZEPTUTAN OINARRITU BEHAR DUGU ERAIKUNTZA NAZIONALA?

SOBRE QUE CUESTIONES DEBEMOS SOPORTAR LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL?

 

Historia, nortasuna, kidetasuna

Historia, identidad, pertenencia

ezinbestekoa

indispensable

garrantzitsua

importante

ez oso garrantzitsua

no muy importante

 

Kultura eta Euskara

Cultura y Euskera

ezinbestekoa

indispensable

garrantzitsua

importante

ez oso garrantzitsua

no muy importante

 

Mundializazioa eta nazioarteko elkartasuna

Mundialización y solidaridad internacional

ezinbestekoa

indispensable

garrantzitsua

importante

ez oso garrantzitsua

no muy importante

 

Kultur-aniztasuna eta herri txikien bizirauteko eskubidea

Diversidad cultural y de recho a permanecer de los pequeños pueblos

ezinbestekoa

indispensable

garrant